Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Τα μέτρα του 2012-Φοροκαταιγίδα με «ψαλίδι» στις απαλλαγές, αύξηση σε τεκμήρια και αντικειμενικές αξίες

Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα οδηγήσει υψηλότερα και το ειδικό τέλος ακινήτων
Πρόσθετα έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους ύψους 3,382 δισ. ευρώ προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2012.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 53,202 δισ. ευρώ έναντι 49,820 δισ. ευρώ φέτος. Το σύνολο των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού (στα οποία περιλαμβάνονται και μη φορολογικά έσοδα όπως εισπράξεις από την ΕΕ) αναμένεται να ανέλθει στα 56,368 δισ. ευρώ έναντι 54,356 δισ. ευρώ το 2011.

Η αύξηση των φορολογικών εσόδων εκτιμάται ότι θα προέλθει από μέτρα που είχαν ανακοινωθεί στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος και αναμένεται είτε να εφαρμοσθούν είτε να αποδώσουν πλήρως το νέο έτος, καθώς και από τις πρόσθετες φορολογικές παρεμβάσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με την τρόικα.

Στα μέτρα αυτά, όπως προκύπτει από την ανάλυση του προϋπολογισμού, περιλαμβάνονται και αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων.

Ειδικότερα, τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 3,382 δις ευρώ σε σχέση με φέτος θα προέλθουν από:

1) Την πλήρη εφαρμογή του μέτρου της μείωσης του αφορολόγητου ορίου στο εισόδημα των φυσικών προσώπων από 12.000 σε 5.000 ευρώ,

2) την κατάργηση του μέτρου της έκπτωσης φόρου σε ποσοστό 10% επί του επιπλέον ποσού από το αφορολόγητο που συγκεντρώνεται με την προσκόμιση αποδείξεων,

3) την επαναξιολόγηση και κατάργηση ορισμένων φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων (μέτρο από το οποίο η κυβέρνηση προσδοκεί έσοδα το 2012 ύψους 1,95 δισ. ευρώ),

4) τη διεύρυνση των τεκμηρίων φορολόγησης σε όλους τους φορολογούμενους,

5) τη συνέχιση της είσπραξης εσόδων από το τέλος επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες που έχει επιβληθεί από το 2011,

6) την αλλαγή στο φόρο ακίνητης περιουσίας, με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου και την αύξηση των αντικειμενικών αξιών,

7) τη συνέχιση της είσπραξης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας, που είναι ήδη σε ισχύ από το προηγούμενο έτος,

8) την επιβολή έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις με μεγάλη κερδοφορία τη χρήση έτους 2010,

9) την πλήρη εφαρμογή της ειδικής ρύθμισης για τα ιδιωτικά σκάφη, με παύση της ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής,

10) την πλήρη απόδοση του μέτρου της αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού του ΕΦΚ στον καπνό,

11) την πλήρη εφαρμογή της αύξησης του συντελεστή ΕΦΚ στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ντίζελ) θέρμανσης σε 60 ευρώ το χιλιόλιτρο για τα φυσικά πρόσωπα και στην εξομοίωση του εν λόγω συντελεστή με εκείνο του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) κίνησης για τις επιχειρήσεις,

12) τη συνέχιση της είσπραξης της ειδικής εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης από τα φυσικά πρόσωπα, και για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2011,

13) την πλήρη απόδοση του μέτρου αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 23%,

14) την πλήρη εφαρμογή του μέτρου επιβολής ΕΦΚ στο φυσικό αέριο,

15) την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την είσπραξης ανείσπρακτων οφειλών προς το Δημόσιο,

16) την πλήρη απόδοση του νέου πλαισίου εκδίκασης φορολογικών διαφορών,

18) την πλήρη απόδοση του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΤΗΔΕ), που είναι σε ισχύ από το 2011 (από το μέτρο αυτό αναμένονται έσοδα 1,7 δισ. ευρώ το 2011 και 1,8 δισ. ευρώ το 2012) και

19) την εξίσωση του συντελεστή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο (ντίζελ) θέρμανσης με εκείνο του πετρελαίου κίνησης, από τον Οκτώβριο του 2012.

Άμεσοι φόροι 24,115 δισ. ευρώ

Αναλυτικά, τα έσοδα από την άμεση φορολογία προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 24,115 δισ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση κατά 14,3% έναντι του 2011.

Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπονται αυξημένα κατά 27,5% (σε 10,902 δισ. ευρώ) λόγω της κατάργησης πολλών φοροαπαλλαγών και της πλήρους εφαρμογής των τεκμηρίων φορολόγησης, αλλά και της σημαντικής μείωσης του αφορολόγητου ορίου στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος στα 5.000 ευρώ.

Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων αναμένονται μειωμένα κατά 22% (σε 2,157 δισ. ευρώ) λόγω των σημαντικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην κερδοφορία των επιχειρήσεων, αλλά και λόγω της μείωσης του συντελεστή φορολόγησης των αδιανέμητων κερδών από 24% σε 20% για τη χρήση 2011.

Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία εμφανίζονται σημαντικά ενισχυμένα κατά 217,6% το 2012.

Αυτό γιατί το 2012 θα εισπραχθούν αφενός τα έσοδα από το φόρο ακίνητης περιουσίας του 2011 και αφετέρου λόγω της πλήρους απόδοσης του μέτρου της επιβολής του ειδικού τέλους στην ακίνητη περιουσία, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, το οποίο εκτιμάται να ενισχύσει τα έσοδα της εν λόγω κατηγορίας κατά 2,9 δισ. ευρώ.

Από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών προβλέπεται να εισπραχθούν 2,050 δισ. ευρώ και να διαμορφωθούν στα ίδια επίπεδα με το 2011.

Τα έσοδα από λοιπούς άμεσους φόρους προβλέπονται μειωμένα κατά 20,6%, λόγω της απουσ ίας εσόδων από τις εισφορές για την υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων του Δημοσίου, οι οποίες από 1/1/2012 θα εισπράττονται από το νεοσυσταθέντα Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Έμμεσοι φόροι 29 δισ. ευρώ

Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 29,087 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,2% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2011.

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αναμένεται να εμφανίσουν μείωση 2,3% σε 16,510 δισ. ευρώ. Οι αρνητικές επιπτώσεις της ύφεσης στα επίπεδα της κατανάλωσης, όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, αναμένεται να μετριαστούν λόγω της πλήρους εφαρμογής του μέτρου αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση και στην αναγκαστική είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τα έσοδα από λοιπούς φόρους συναλλαγών προβλέπεται να ανέλθουν στα 1,048 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,7%, λόγω της θετικής επίδρασης από την αύξηση των αντικειμενικών αξιών στα έσοδα από τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τις μεταβιβάσεις κεφαλαίων αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση 18,2% και να αποδώσουν επιπλέον 100 εκατ. ευρώ το 2012 κυρίως λόγω της αύξησης των
αντικειμενικών τιμών.

Τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης αναμένεται να ανέλθουν σε 10,679 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,7% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, λόγω της πλήρους απόδοσης της αύξησης του ΕΦΚ στον καπνό, καθώς και της περαιτέρω αύξησης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Από έμμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών προβλέπονται μειωμένα έσοδα λόγω της απουσίας εισπράξεων από την περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων, που εμφανίστηκαν στα έσοδα των ετών 2010 και 2011.
Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου