Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

Διορθώσεις στον Καλλικράτη ζητά με εκτεταμένο κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα ο επικεφαλής της παράταξης Επτανησιακή Αναγέννηση, Γ. Καλούδης

Διορθώσεις στον Καλλικράτη ζητά με εκτεταμένο κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα ο επικεφαλής της παράταξης Επτανησιακή Αναγέννηση, Γ. Καλούδης, ο οποίος μεταξύ άλλων προτείνει να μετονομαστεί η περιφέρεια σε «Περιφέρεια Επτανήσου Πολιτείας»!
Στο ίδιο κείμενο το οποίο απέστειλε στον Περιφερειάρχη Σπύρο Σπύρου, προτείνει να αποτελέσουν αυτοτελείς περιφερειακές ενότητες οι δήμοι Ιθάκης, Παξών, Μεγανησίου και Διαποντίων Νήσων, να συσταθεί αποκεντρωμένη διοίκηση Επτανήσου Πολιτείας, να δοθούν αποφαστικές αρμοδιότητες στις περιφέρειες στα θέματα που τώρα έχει γνωμοδοτικές, να παραχωρείται μέρος των εισπράξεων των αεροδρομίων και των λιμανιών, του ΦΠΑ και του φόρου φυσικών προσώπων στις περιφέρειες.
Ο κ. Καλούδης ζητά από τον κ. Σπύρου να προωθήσει τις προτάσεις αυτές μέσω της Ένωσης Περιφερειών και μέσω των προσωπικών του διασυνδέσεων με τον Πρωθυπουργό Α. Σαμαρά, «με δυναμικό τρόπο και όχι χαλαρά, όπως τη προηγούμενη φορά», όπως χαρακτηριστικά τονίζει!

Οι προτάσεις Καλούδη αναλυτικά

1. Άρθρο 3 παρ. 3 στ.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μετονομάζεται σε «Περιφέρεια Επτανήσου Πολιτείας» (ή επικουρικά «Περιφέρεια Επτανήσων»), με ορθότερη την πρώτη ονομασία προς τιμήν του Πρώτου Νεοελληνικού Κράτους του 1800, το οποίο, συν τοις άλλοις, ήταν καταφύγιο και ορμητήριο των Επαναστατών του 1821).

Στο εξής όπου στο Νόμο υπάρχει η διατύπωση «… Ιονίου…» αντικαθίσταται με «…Επτανήσου Πολιτείας…»

2. Άρθρο 3.
Το τελευταίο εδάφιο στην παράγραφο 3στ («Ειδικά ο δήμος Ιθάκης αποτελεί αυτοτελή περιφερειακή ενότητα»), διαμορφώνεται ως εξής:
«Ειδικά οι δήμοι Ιθάκης, Παξών, Μεγανησίου και Διαποντίων Νήσων ( Οθωνών, Ερείκουσας,Μαθρακίου) αποτελούν αυτοτελείς περιφερειακές ενότητες».

3. Άρθρο 6.
Στην παράγραφο 1 προστίθεται εδάφιο vii ως εξής :
«Συνιστάται ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (ή ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)», με έδρα τη Κέρκυρα.


4. Άρθρο 59.
Στην παράγραφο 2 προστίθεται εδάφιο:

«Για όσο διάστημα τα Νησιά Οθωνοί, Ερείκουσα και Μαθράκι παραμένουν ενσωματωμένα στο Δήμο Κερκυραίων, ορίζονται 3 Αντιδήμαρχοι, ένας για κάθε νησί».

5. Άρθρο 120.
Στην παράγραφο 2β διαγράφεται το εδάφιο:
«Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων ή Επτανήσου Πολιτείας,ο αριθμός των υποψηφίων αντιπεριφερειαρχών είναι ίσος με τον αριθμό των νομών».

6. Άρθρο 136 παρ. 3.
Στην παράγραφο 5 το τελευταίο εδάφιο επαναδιατυπώνεται ως εξής:
«Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για την περιφέρεια Αττικής.
Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Επτανήσου Πολιτείας (Ιονίων Νήσων), ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων κάθε περιφερειακής ενότητας είναι τουλάχιστον τρεις».

7. Άρθρο 160.
Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο:
« Ειδικά στις περιφέρειες Βορίου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, οι αντιπεριφερειάρχες που ορίζονται είναι ισάριθμοι των περιφερειακών ενοτήτων.
Οι αντιπεριφερειάρχες που ορίζονται από τον περιφερειάρχη είναι σύμβουλοι της πλειοψηφίας».

8. Άρθρο 165
Η παράγραφος 3 επαναδιατυπώνεται ως εξής:
«Για την εκλογή του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
Το Π.Σ.(Περιφερειακό Συμβούλιο) εκλέγει μεταξύ των μελών του, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, το προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου που αποτελείται από τον πρόεδρο, τον Α΄ αντιπρόεδρο, τον Β΄ αντιπρόεδρο, τον Α΄ Γραμματέα και τον Β΄ Γραμματέα του περιφερειακού συμβουλίου.
Ο πρόεδρος προέρχεται από την πλειοψηφία, ο Α’ αντιπρόεδρος από τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό, ο Β’ αντιπρόεδρος από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας εκτός από τη μείζονα, ο Α΄ και ο Β΄ Γραμματέας προέρχονται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας που δεν έχουν εκλέξει αντιπρόεδρο».

9. Άρθρο 168
Η παράγραφος 1 επαναδιατυπώνεται ως εξής:
«Η ημερήσια διάταξη υπογράφεται από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα θέματα που προτείνει το προεδρείο, ο περιφερειάρχης, η οικονομική επιτροπή και ένα θέμα από κάθε παράταξη της αντιπολίτευσης. Θέματα που είναι κατεπείγοντα συζητούνται πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μόνο αν αποφασίσει το περιφερειακό συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία.
Το πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Α΄ αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Β΄ αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο Β΄ αντιπρόεδρος καθήκοντα προέδρου ασκεί όποιος από τους παρόντες συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, όποιος είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου.

10. Άρθρο 175.
Στην παράγραφο 1 το 3ο εδάφιο τροποποιείται (όσον αφορά την αντιπροσώπευση της μειοψηφίας) ως εξής :
«Στις 7μελείς οικονομικές επιτροπές τα 2 μέλη προέρχονται ένα από τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό και ένα από τον δεύτερο επιλαχόντα συνδυασμό, στις 9μελείς τα 3 μέλη προέρχονται ένα από τους τρεις πρώτους επιλαχόντες συνδυασμούς και στις 11μελείς τα 4 μέλη προέρχονται ένα από τους τέσσαρους πρώτους επιλαχόντες συνδυασμούς.»

11. Άρθρο 184
α). Η παράγραφος 2 διαγράφεται και αντικαθίσταται ως εξής :
«Σε όσους μετακινούνται κατά την προηγούμενη παράγραφο καταβάλλονται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής, που καθορίζονται από κοινή υπουργική απόφαση μετά από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.
Στην παραπάνω ΚΥΑ ειδικά για τους αιρετούς των περιφερειών Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, λαμβάνεται ειδική μέριμνα λόγω των ειδικών συνθηκών μετακίνησής τους».

β). Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται το εξής εδάφιο :
«Ειδικά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων υπολογίζεται εκτός της ημερήσιας αποζημίωσης των ημερών συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων και ημερήσια αποζημίωση για κάθε ημέρα ταξιδίου. Σε περίπτωση διακοπής της συγκοινωνίας για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. απεργία, καιρικές συνθήκες) καταβάλλεται στους περιφερειακούς συμβούλους η αντίστοιχη αποζημίωση και τα έξοδα διαμονής» .

12. Άρθρο 186
α) Όπου αναφέρεται ότι «απαιτείται γνωμοδότηση του περιφερειακού συμβουλίου» να τροποποιηθεί σε «απαιτείται απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου».

β) Όσες αρμοδιότητες έχουν αφαιρεθεί με μεταγενέστερους του 3852/2010 νόμους επανέρχονται στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

13. Άρθρο 188
α) Στο τέλος της παρ. 1 να προστεθεί εδάφιο: « Στην κανονική πράξη αναφέρεται υποχρεωτικά η γνώμη του συλλογικού οργάνου της περιφέρειας ειδεμή η πράξη είναι άκυρη».

β) Στο τέλος της παρ. 2 να προστεθεί εδάφιο : « Ειδικά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορίου Αιγαίου και Επτανήσου Πολιτείας (Ιονίων Νήσων) ο απαιτούμενος χρόνος του προηγούμενου εδαφίου είναι δύο μήνες».

14. Άρθρο 260
α) Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο :
«γ) Ποσοστό 50% επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων (των φόρων) που εισπράττονται στα Αεροδρόμια που βρίσκονται εντός των ορίων της κάθε Περιφέρειας.
δ) Το 25% των εσόδων των Λιμενικών Ταμείων (Δημοτικών και Κρατικών) και των Οργανισμών Λιμένων που βρίσκονται εντός των ορίων της κάθε περιφέρειας».
ε) Το 30% του ΦΠΑ που εισπράττεται σε κάθε Περιφέρεια.
Στ) Το 30% του φόρου φυσικών προσώπων που εισπράττεται σε κάθε Περιφέρεια.

β) Στο τέλος της παραγράφου 5 προστίθεται εδάφιο:
«Τα έσοδα της παραγράφου 1γ και 1δ αποδίδονται απευθείας από τους οργανισμούς, κάθε δύο μήνες, στις αντίστοιχες Περιφέρειες από τις οποίες προέρχονται».

15. Άρθρο 282
α) Καταργείται η παράγραφος 17.

β) Προστίθεται παράγραφος :
«Στα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών Λιμένων, Λιμενικών Ταμείων και Νοσοκομείων καθώς και σε κάθε οργανισμό ή ανώνυμη εταιρεία δημόσιου χαραχτήρα, συμμετέχουν αυτοδίκαια οι οικείοι 1)Περιφερειάρχης,2) Δήμαρχος και 3)Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου ή εκπρόσωπός τους, που τον ορίζει με απόφασή του το οικείο Περιφερειακό, Δημοτικό Συμβούλιο ή Διοικητικό Συμβούλιο αντίστοιχα».


Προτείνουμε και Ζητάμε να αποσυρθούν οι συγκεκριμένες διατάξεις και αντίθετα όλο το φάσμα των αδειοδοτήσεων για τις Ιχθυοκαλλιέργειες (υδατοκαλλιέργειες) και τις συγκοινωνίες να ασκούνται από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.
http://www.corfupress.com/news/ΠΟΛΙΤΙΚΗ/22785-2012-09-06-21-59-35

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου