Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑΠροετοιμασία χωραφιού
Μηχανήματα Εργαλεία -Υλικά
Ο σχεδιασμός εγκατάστασης ενός νέου αμπελώνα, αφορά στο σύνολο της την εκμετάλλευση (από την επιλογή της θέσης του χωραφιού, τις ποικιλίες και τα υποκείμενα, μέχρι τη διάθεση του προϊόντος), γι'αυτό παίζει καθορι­στικό ρόλο η μελέτη όλων των παραγόντων που συντελλούν στη διαμόρφωση του κόστους της επένδυσης, αλλά και του κόστους του παραγόμενου προϊό­ντος.
1) Τοποθεσία. Η θέση του χωραφιού, εφόσον υπάρχει δυνατότητα επιλογής, πρέπει να είναι τέτοια, ώστε το αμπέλι να δέχεται τις ευεργετικές επιδρά­σεις τόσο των ηλιακών ακτίνων, όσο και του αέρα. Για παράδειγμα, τα επι­κλινή εδάφη και ειδικότερα τα ευρισκόμενα σε πλαγιές λόφων, Θεωρούνται τα καταλληλότερα για την εγκατάσταση αμπελώνων, διότι αφενός πλήττονται δυσκολότερα από τους παγετούς και αφετέρου παράγουν καλύτερης ποιό­τητας σταφύλια.
2 Έδαφος. Η δομή, η σύσταση και η χημική σύνθεση του εδάφους του χω­ραφιού, παίζει σπουδαίο ρόλο, τόσο στην ανάπτυξη των φυτών της αμπέλου, όσο και στα παραγόμενα σταφύλια που χρησιμοποιούνται για οινοποίηση. Εν­δεικτικά, μπορεί να αναφερθεί, ότι όπως το κάλιο και το ασβέστιο επηρεά­ζουν, το πρώτο τα ζάχαρα και το δεύτερο τις αρωματικές ουσίες, το χλωρι­ούχο νάτριο αν εμπεριέχεται στο έδαφος του χωραφιού, Θεωρείται απαγο­ρευτικός παράγοντας για την ανάπτυξη και εγκατάσταση αμπελιού.


3) Διάταξη. Σήμερα, νια την καλύτερη και ευκολότερη εφαρμογή των καλλιεργητικών φροντίδων με μηχανικά μέσα, η φύτευση του αμπελιού γίνεται σε γραμμική διάταξη, ανάλογα δε των αποστάσεων μεταξύ των φυτών και των γραμμών, σχηματίζονται ορθογώνια παραλληλόγραμμα ή τετράγωνα. Παλαι­ότερα η φύτευση γινόταν και σε σχήματα ρόμβων, όμως δεν χρησιμοποιούνται πλέον, διότι δυσκολεύουν την καλλιέργεια με μηχανήματα (Σχήμα 1,2,3 της επόμενης σελίδας).
Ο αριθμός των φυτών που περιέχεται σε ένα στρέμμα, εξαρτάται από την πυκνότητα φύτευσης και από την απόσταση τοποθέτησης των γραμμών. Στον πίνακα Ατής επόμενης σελίδας, προσδιορίζεται ο αριθμός των φυτών αμπελιού, που περιέχεται σε ένα στρέμμα χωραφιού, ανάλογα με τις αποστάσεις και την πυκνότητα φύτευσης.

• Διάνοιξη αποστραγγιστικών τάφρων περιμετρικά του χωραφιού ή και εντός του χωραφιού.
• Ύπερβαθύ όργωμα με μονόϋνο.
• Εμπλουτισμός ίου εδάφους με κα­τάλληλα οργανοληπτικά στοιχεία για την καλλιέργεια του αμπελιού.
Για την καλύτερη κατεργασία και βελτίωση του εδάφους, συνιστάται την προηγούμενη χρονιά να έχει σπαρθεΐ ο αγρός με χειμερινά δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι, κ.ά.) και μετά το θεριομό τους, το καλοκαίρι, να γίνει το βαθύ όργωμα για να δεχτεί το χώμα του, τις ευεργετικές επιδράσεις της ηλιακής ακτινοβολίας, του αέ­ρα και τις βροχής, ώστε να ανα­ζωογονηθεί, απολυμανθεί και ανα­βαθμιστεί η ποιότητά του. Το υπερβαθύ όργωμα - 40 εκατοστά και άνω - γίνεται με ειδικά άροτρα (Riper), ή με μονόϋνα, που έλκονται από ελκθστήρες μεγάλης ισχύος .Επιλογή Ποικιλίων Φυτών

Με βάση την κατέθυνση της εκμετάλλευσης, δηλαδή αν η εγκατάσταση αφορά την παραγωγή οινοποιήσιμων στα­φυλιών (λευκοί-ερυθροί οίνοι), επιτραπέζιων (λευκά-ερυθρά σταφύλια) ή πρώϊμη-όψιμη παραγωγή, επιλέγονται και οι κατάλληλες ποικιλίες. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη, ποιες ποικιλίες επιτρέπεται να καλλιεργηθούν στη συ­γκεκριμένη περιοχή όπου πρόκειται να γίνει η εγκατά­σταση του αμπελιού.
Καθοριστικής σημασίας στοιχείο για την επιλογή των ποικιλιών, είναι βεβαίως ο βαθμός προσαρμοστικότητας που έχουν επιδείξει οι ήδη καλλιεργούμενες ντόπιες ή ξέ­νες ποικιλίες στην περιοχή.
Η γνώση των συστατικών στοιχείων του εδάφους, απο­τελεί σημαντικό θέμα για την πορεία ανάπτυξης της α­μπέλου, γι'αυτό προηγουμένως γίνεται σχετική ανάλυση. Γνωρίζοντας το είδος και τη σύσταση του εδάφους, γίνεται η κατάλληλη επιλογή του πολλαπλασιαστικού υλι­κού για μια επιτυχή φύτευση και αποδοτική παραγωγή. Απαραίτητη προϋπόθεση για τηνπρομήθεια των μοσχευ­μάτων ή των εμβολιασμένων υποκειμένων, αποτελεί η ανθεκτικότητα τους στην φυλλοξήρα, καθώς και στους άλλους εχθρούς και στις διάφορες ιώσεις που προσβάλ­λουν την άμπελο.
Τα φυτά που πρόκειται να εγκατασταθούν στον οποιοδήποτε αμπελώνα, επιβάλλεται να προέρχονται από φυτώρια ε­γκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας και να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
• Τα υποκείμενα να είναι πιστοποιημένα και να συνο­δεύονται από εγγύηση της ποικιλίας
• Τα υποκείμενα να έχουν συμβατότητα με την ποικιλία των εμβολίων
• Να μην είναι προσβεβλημένα από ασθένειες ή εχθρούς
• Να έχουν ομοιόμορφη ανάπτυξη, κατάλληλο μέγεθος για φύτευση και σωστά αναπτυγμένο ριζικό σύστημα, ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχής εγκατάσταση τους στο χωράφι.
Προτού εμφανισθεί η ασθένεια της φυλλοξήρας, η οποία προσβάλλει ως επί το πλείστον τα ήμερα υποκείμενα ίων διαφορών ποικιλιών, ο πολλαπλασιασμός της αμπέλου γι­νόταν με την χρησιμοποίηση απλών μοσχευμάτων ή ακόμα και καταβολάδων όταν επρόκειτο να γίνει συμπλήρωμα πρεμνών ανάμεσα στις σειρές

Η Φύτευση
Οι αποστάσεις φύτευσης των πρέ­μνων, εξαρτάται από διαφόρους πα­ραμέτρους που αφορούν το είδος των καλλιεργούμενων ποικιλιών α­μπελιού και των παραγόμενων προϊ­όντων, καθώς και τον τρόπο ανάπτυ­ξης και το βαθμό εκμηχάνισης της καλλιέργειας. Επίσης, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ειδικών εγκαταστάσε­ων σε περίπτωση αρδευόμενων α­μπελώνων. Η φύτευση των νέων φυ­τών συνιστάται να γίνεται το Δεκέμ­βριο ή τον Ιανουάριο και να ακολου­θούνται όλες οι ενδεδειγμένες καλ­λιεργητικές φροντίδες. Η εγκατάσταση των αμπελώνων γί­νεται συνήθως, είτε με τη φύτευση εμβολιασμένων έρριζων φυτών, εί­τε με την φύτευση απλών έρριζων μοσχευμάτων-υποκειμένων, τα οποία εμβολιάζονται μετά την εγκατάστα­ση τους στο χωράφι. Στην περίπτωση αυτή, ο εμβολιασμός πραγματοποι­είται προς το τέλος Απριλίου με αρ­χές Μαΐου ή τέλος Αυγούστου με αρ­χές Σεπτεμβρίου. Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης του αμπελώνα, εξαρτάται από το σύ­στημα καλλιέργειας που επιλέγει ο καλλιεργητής και από τον τρόπο δια­χείρισης του αμπελώνα μετά την πλή­ρη ανάπτυξη του, δηλαδή όταν μπεί πλέον στην πα­ραγωγική δια­δικασία..
Για την καλύ­τερη απόδοαη και λειτουργι­κότητα ενόςνέου αμπελώνα, πρέπει η φύτευση να γίνεται στις εξής διαστάσεις: 2-2,40μ. μετα­ξύ των σειρών και 1μ. από πρέμνο οε πρέμνο. Με τις παρα­πάνω απο­στάσεις, επι­τυγχάνεται καλή πυκνό τητα και ικανοποιητικός αριθμός φυτών ανά στρέμμα, καλύτερη και μεγαλύτερη παραγωγή, καθώς και άριστη ποιότητα τελικού προιόντος

Μηχανήματα
Απαραίτητα μηχανήματα για την αμπελοκαλλιέργεια, είναι οι ελκυ-ατήρες μεγάλης ισχύος για την προ­ετοιμασία του χωραφιού (βαθύ όρ­γωμα, ισοπέδωση, αφαίρεση ή θρυμ­ματισμός λίθων), οι αμπελουργικοί ελκυστήρες μεσαίας και μικρής ισχύος για της καλλιεργιτικές φροντίδες, κα­θώς και τα σχετικά παρελκόμενα τους, όπως είναι. ειδικές φρέζες, ψεκαστικά, κλαδευτικά, βλαστό-κοπτικά, λιπασματοδιανομείς, κοπροδιανομείς, θειωτήρες, κ. ά. Απαραίτητα θεωρούνται και διάφορα ] γεωργικά εργαλεία, όπως] είναι τσάπες, ψαλίδες, ψε­καστήρες , κ.ά.

Υλικά εγκατάστασηςΌπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ανάλογα με την κατεύθυνση της καλλιέργειας και την διαχείρηση του α­μπελώνα, σχεδιάζονται οι έγκαταστάσεις όπου θα αναπτυχθούν τα υπό φύτευση νεαρά φυτά αμπέλου. Έτσι, με δεδομένα πλέον τα στοιχεία του είδους και της μορφής τη εκμετάλευσης, γίνονται οι σχετικές προμήθειες των απαιτούμενων υλικών, τα οποία στη συνέχεια τοποθετούνται στο χωράφι πριν την φύτευση. Τα βασικά υλικά της εγκατάστασης αποτελούνται από πασάλους στηρίγματα, υποστυλώματα, υπβ στηρίγματα, κορδόνια, σύρματα, σωλήνες, αρδευτικά συστήματα, μπεκ κ.ά.

http://ampelaki.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου