Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Οδηγός για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών - Από 16 έως 30 Δεκεμβρίου η υποβολή ενστάσεων

Οδηγός για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών
Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις μετάθεσης οι ενδιαφερόμενοι δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές, σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας για το σχολικό έτος 2011-12.
Η συγκεκριμένη εγκύκλιος περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για τις μεταθέσεις (διαδικασία υποβολής αιτήσεων, θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, κριτήρια μεταθέσεων κ.ά). Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις διευθύνσεις στις οποίες ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά, ενώ η προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση
υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από μετάθεση, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, καθώς οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν το σχολικό έτος 2010-11.
Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά τον χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών. Κατ' εξαίρεση, η ληξιαρχική πράξη για νεογέννητο τέκνο μπορεί να υποβληθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Σε περίπτωση που το τέκνο γεννηθεί 31 Ιανουαρίου, θα υποβληθεί σχετική αίτηση την ίδια ημέρα από τον εκπαιδευτικό μαζί με βεβαίωση από το Νοσοκομείο για τη γέννηση του τέκνου και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης, μόλις εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία.
Επισημαίνεται ότι όλα τα είδη μεταθέσεων καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στο σύστημα μεταθέσεων e-Datacenter. Τα έντυπα των αιτήσεων μετάθεσης που θα συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί υπάρχουν στη δικτυακή πύλη (portal) του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης e-Datacenter, στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, (www.minedu.gov.gr) και επισυνάπτονται και στην εγκύκλιο. Η ηλεκτρονική καταχώριση θα ξεκινήσει μαζί με την ημερομηνία έναρξης κατάθεσης των αιτήσεων, δηλ. από 11-11-2011 μέχρι και την 15-12-2011. Στις 16-12-2011 θα γίνει ανακοίνωση των πινάκων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών.
Στο διάστημα από 16 έως 30 Δεκεμβρίου θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίες, αφού εξετασθούν, σε περίπτωση δικαίωσης, θα πρέπει οι Διευθύνσεις να προβούν σε διόρθωση των λανθασμένων στοιχείων. Τέλος, από 2-01-2012 και μετά δεν θα υπάρχει δυνατότητα στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να διορθώνουν στοιχεία στις καταχωρισμένες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. Από την ημερομηνία αυτή και μετά οποιεσδήποτε αλλαγές επιβάλλεται να γίνουν, θα γίνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Οι μονάδες για τη συνυπηρέτηση και την εντοπιότητα
Σε μια περιοχή μετάθεσης οι μονάδες συνυπηρέτησης
Σύμφωνα με την εγκύκλιο μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση από μία περιοχή σε άλλη, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιοχή αυτή. Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται και για μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής, ή τις τοποθετήσεις σε συγκεκριμένα σχολεία, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου ζητείται η μετάθεση ή η τοποθέτηση. Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση.
Η μοριοδότηση της συνυπηρέτησης στις μεταθέσεις και τοποθετήσεις για το σχολικό έτος 2011-2012, θα πραγματοποιηθεί με βάση τους πρώην δήμους ή αφού οι περιοχές μετάθεσης παραμένουν οι ίδιες, όπως διαμορφώθηκαν με τους δήμους αυτούς.
Έτσι οι εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν τις μονάδες συνυπηρέτησης σε μια περιοχή μετάθεσης και συγκεκριμένα στην περιοχή μετάθεσης που ανήκει ο πρώην Δήμος ή κοινότητα (νυν δημοτική ενότητα) στην οποία ήταν δημότες, όπως θα προκύπτει από το Πιστοποιητικό Εντοπιότητάς τους. Αυτονόητο είναι ότι στην περίπτωση που οι νέοι δήμοι έχουν δημοτικές ενότητες σε περισσότερες από μια περιοχές μετάθεσης η μοριοδότηση θα δίνεται σε μία περιοχή κατά τα ανωτέρω.
Για την απόδειξη της διετίας ισχύουν όσα αναφέρουμε στις διευκρινίσεις που ακολουθούν με την παρατήρηση ότι η διετία που θα προκύπτει από τη βεβαίωση του δημάρχου θα αφορά τη συγκεκριμένη δημοτική ενότητα των νέων δήμων.
Εντοπιότητα
Μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, όταν ζητούν μετάθεση από μία περιοχή σε άλλη περιοχή, εφόσον είναι δημότες Δήμου ή Κοινότητας της περιοχής από διετίας τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετάθεσης. Οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα ορίζονται σε 4.
Οι εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν τις μονάδες εντοπιότητας σε μια περιοχή μετάθεσης και συγκεκριμένα στην περιοχή μετάθεσης που ανήκει ο πρώην Δήμος ή κοινότητα (νυν δημοτική ενότητα) στην οποία ήταν δημότες, όπως θα προκύπτει από το Πιστοποιητικό Εντοπιότητάς τους. Για την απόδειξη της διετίας ισχύουν όσα αναφέρουμε στις διευκρινίσεις που ακολουθούν με την παρατήρηση ότι η διετία που θα προκύπτει από τη βεβαίωση του δημάρχου θα αφορά τη συγκεκριμένη δημοτική ενότητα των νέων Δήμων.
ΤΑ ΕΞΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ
Τα κριτήρια για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών είναι:
  • η συνολική υπηρεσία
  • η συνυπηρέτηση
  • οι οικογενειακοί λόγοι
  • οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
  • η εντοπιότητα
  • η πρώτη προτίμηση.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας των εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 και 13 του Π.Δ. 50/96, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:
α) στη συνυπηρέτηση
β) στην εντοπιότητα
γ) στους οικογενειακούς λόγους
δ) στη συνολική υπηρεσία
ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
στ) στην πρώτη προτίμηση.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια, τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΕΝΤΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1 Η μόνιμη διαμονή του εκπαιδευτικού σ' έναν τόπο δεν αρκεί για τον υπολογισμό των μονάδων εντοπιότητας, αλλά ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι δημότης από διετίας του δήμου ή της κοινότητας της περιοχής στην οποία ζητείται μετάθεση.
2 Η βεβαίωση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας πρέπει να είναι πρόσφατη και να αναγράφει υποχρεωτικά από πότε ο εκπαιδευτικός είναι δημότης του δήμου ή της κοινότητας.
3 Μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται επίσης και στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος διετέλεσε αθροιστικά για δύο χρόνια δημότης διαφόρων δήμων ή κοινοτήτων της περιοχής στην οποία ζητείται η μετάθεση. Δεν είναι, δηλαδή, απαραίτητο η διετία να συμπληρώνεται στον ίδιο δήμο ή κοινότητα. Ο αθροιστικός αυτός υπολογισμός του χρόνου δεν νοείται για τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής, διότι στην περίπτωση αυτή η εντοπιότητα συνδέεται με τον δήμο ή την κοινότητα όπου λειτουργούν τα σχολεία στα οποία ζητούν να μετατεθούν οι εκπαιδευτικοί, οπότε θα συντρέχει το στοιχείο της εγγραφής τα δύο τελευταία χρόνια στον συγκεκριμένο δήμο ή κοινότητα.
4 Σε περίπτωση αναμεταδημότευσης, για να χορηγηθούν μονάδες εντοπιότητας, πρέπει μετά την αναμεταδημότευση να διανυθεί στον τελευταίο δήμο ή κοινότητα ο νόμιμος χρόνος της διετίας.
Δεν μπορεί δηλαδή να συνυπολογιστεί ο χρόνος που ο εκπαιδευτικός ήταν κατά το παρελθόν δημότης του Δήμου ή της κοινότητας από την οποία διεγράφη και πάλι επέστρεψε κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης μετάθεσης
5 Κατά τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής και κατά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών η εντοπιότητα δεν "μεταφέρεται" όταν στην περιοχή του δήμου ή κοινότητας της οποίας ο εκπαιδευτικός είναι δημότης, δεν λειτουργεί σχολείο.
TI ΙΣΧΥΕΙ
Πώς προσδιορίζεται ο χρόνος της συνολικής υπηρεσίας
Ως συνολική υπηρεσία λαμβάνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δημόσιας εκπαίδευσης του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Οι μονάδες μετάθεσης για τη συνολική υπηρεσία των εκπαιδευτικών, προσδιορίζονται με συντελεστή δυόμισι για κάθε έτος υπηρεσίας.
Η μοριοδότηση
Ως πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε εκπαιδευτικό θεωρείται:
α) Ο συνολικός χρόνος από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του διορισμού του μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις, εφόσον ανέλαβαν υπηρεσία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Για όσους ανέλαβαν υπηρεσία μετά την 30ή Σεπτεμβρίου η συνολική υπηρεσία τους υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.
β) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, η υπηρεσία σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων καθώς και η υπηρεσία σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου, εφόσον λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη κατά τις κείμενες διατάξεις.
γ) Ο χρόνος που οι εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν στη δημόσια ή ιδιωτική Α/θμια ή Β/θμια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
δ) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας που προσφέρθηκε σε σχολεία αρμοδιότητας υπουργείου Παιδείας με ωριαία αντιμισθία.
ε) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον αυτός λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.
στ) ο χρόνος στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ο χρόνος αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 στο Βρετανικό Συμβούλιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Γκαίτε, ο χρόνος στα ξένα σχολεία της ημεδαπής, η προϋπηρεσία στα ιδιωτικά σχολεία, στη Σιβιτανίδειο, στα Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στα δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας.
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ
http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=22814&subid=2&pubid=63547968

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου