Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου οι προτάσεις στo Πρόγραμμα "Εναλλακτικός Τουρισμός"Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (ΕΠΑΕ). Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν
προτάσεις για ένταξη έργων στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2011.
Ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες
διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.
Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί:
  • Στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
  • Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος.
  • Στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.
Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω της Πράξης "Εναλλακτικός Τουρισμός", θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως:
  • Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
  • Θαλάσσιος τουρισμός
  • Τουρισμός υπαίθρου
  • Γαστρονομικός τουρισμός
  • Τουρισμός υγείας και ευεξίας
ΧρηματοδότησηΤο ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά
σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. Στις περιπτώσεις
συνεργασίας η προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά
νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού δημόσιας χρηματοδότησης
ως τόπος υλοποίησης λογίζεται ο τόπος στον οποίο υλοποιείται η επένδυση. Στις περιπτώσεις
συνεργασιών όπου προβλέπονται παραπάνω από μία γεωγραφικές περιοχές υλοποίησης της
επένδυσης, ως τόπος υλοποίησης λογίζεται ο τόπος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου
που αναλαμβάνει έκαστος εκ των συμβαλλομένων. Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=1493

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου