Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011

Αύξηση του πληθυσμού στον Νομό Λευκάδας σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού, την οποία διενήργησε τον περασμένο Μάιο, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.Τα οριστικά αποτελέσματα για το μόνιμο πληθυσμό, σε επίπεδο οικισμού, θα είναι διαθέσιμα το δεύτερο εξάμηνο του 2012 .Σύμφωνα λοιπόν με τα προσωρινά στοιχεία ο Νομός Λευκάδας εμφανίζει αυξηση  του πληθυσμού από την προηγούμενη απογραφή του 2001. Ο νομός Λευκάδας από 22.506 κατοίκους το 2001, το 2011 απόγραψε 23.750, δηλαδή 1.244 περισσότερους (+ 5,53%).
Συγκεκριμένα:
Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της Εθνικής Στατιστικής Αρχής:
Πειραιάς
, 22 Ιουλίου 2011
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού
2011
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή Πληθυσμού
Κατοικιών 2011
κατά το χρονικό διάστημα από
προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό
10 έως και 24 Μαΐου 2011 και ανακοινώνει τα(1) της Χώρας.
Στο σύνολο της Χώρας απεγράφησαν
10.787.690 μόνιμοι κάτοικοι, εκ των οποίων
5.303.690
άρρενες (49,2%) και 5.484.000 θήλεις (50,8%). Τα προσωρινά αποτελέ-
σματα κατά Δήμο
πίνακα
(Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), περιλαμβάνονται στο συνημμένο1.
Τα ανωτέρω προσωρινά στοιχεία προέρχονται από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του
αριθμού των ατόμων που απεγράφησαν στις
επεξεργασία των ατομικών ερωτηματολογίων
αυτό
οριστικά
94 Εποπτείες της Χώρας και όχι από, η οποία θα ακολουθήσει. Για το λόγο, τα στοιχεία χαρακτηρίζονται ως προσωρινά και ενδέχεται να αποκλίνουν από τα.
Τα οριστικά αποτελέσματα για το Μόνιμο Πληθυσμό
διαθέσιμα το δεύτερο εξάμηνο του
δημογραφικά
διαθέσιμα σταδιακά
, σε επίπεδο οικισμού, θα είναι2012. Αναλυτικά αποτελέσματα για τα, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού θα γίνονται, από το τέλος του 2012 και εντός του 2013, μετά την επεξερ-
γασία των ατομικών ερωτηματολογίων
την οπτική ανάγνωση
ποιότητας
(38.000.000 σελίδες), η οποία περιλαμβάνει, την κωδικογράφηση και τους πάσης φύσεως ελέγχους.
Για να εκτιμηθεί η πληρότητα και η ποιότητα της πληροφορίας που συλλέχθηκε με
την Απογραφή
Απογραφής
, η ΕΛΣΤΑΤ αυτή τη φορά διενήργησε Έρευνα Κάλυψης της. Χρησιμοποιήθηκε ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα 20.000
νοικοκυριών από όλη τη Χώρα
Απογραφής και σε χαμηλό διοικητικό επίπεδο
αποτελεσμάτων της Έρευνας Κάλυψης με αυτά της Απογραφής θα γίνει μέσα στο
, προκειμένου να ελεγχθούν τα στοιχεία της(Δήμο «Καλλικράτη»). Η σύγκριση των
2012,
μετά την επεξεργασία των ερωτηματολογίων και των δύο στατιστικών εργασιών.
(1)
τους για περίοδο τουλάχιστον
στον τόπο συνήθους διαμονής τους κατά τους τελευταίους
Μόνιμος Πληθυσμός: το σύνολο των ατόμων που έχουν ζήσει συνεχώς στον τόπο συνήθους διαμονής12 μηνών πριν την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής ή έφθασαν12 μήνες πριν την ημερομηνία αναφοράς,
με την πρόθεση να παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον
1 χρόνο.
Τηρώντας τον Κανονισμό
Συμβουλίου
Πληθυσμού της Χώρας σε αντίθεση με τις προηγούμενες Απογραφές
σκοπό τη καταγραφή του
παρόντα στον τόπο Απογραφής
763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του, η Απογραφή του 2011 εστίασε στην καταγραφή του Μόνιμου, οι οποίες είχανde facto πληθυσμού (δηλαδή των ατόμων που βρέθηκαν). Γενικότερα, η μεθοδολογία της Απογραφής του 2011
διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτή προηγούμενων Απογραφών
στη διάρκεια της Απογραφής
τους κλπ
προηγούμενων Απογραφών δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα
, όπως, στην απογραφή ατόμων στον τόπο μόνιμης κατοικίας. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 και αυτά.
Από τα προσωρινά αποτελέσματα προκύπτει ότι οι πέντε Δήμοι με τη μεγαλύτερη
πληθυσμιακή πυκνότητα
Δήμοι Καλλιθέας
(μόνιμοι κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) είναι οι(21.067,6), Ν. Σμύρνης (20.740,6), Αθηναίων (16.830,4),
Θεσσαλονίκης
μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα είναι οι Δήμοι Πρεσπών
(16.703,3) και Νέας Ιωνίας (15.109,7). Ακόμη, οι πέντε Δήμοι με τη(3,05), Ζαγορίου (3,78),
Παρανεστίου
(3,85), Σφακίων (4,11) και Νεστορίου (4,27) (πίνακας 1).
Στο τέλος του Δελτίου Τύπου παρατίθεται γράφημα με την ποσοστιαία κατανομή των
προσωρινών αποτελεσμάτων του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σύμφωνα με την
Απογραφή
ποσοστιαία κατανομή κατά φύλο για κάθε περιφέρεια της Χώρας
και οι δέκα Δήμοι με το υψηλότερο ποσοστό θηλέων
2011 κατά περιφέρεια, και πίνακες στους οποίους παρουσιάζεται η(πίνακας 2), καθώς(πίνακας 3) και αρρένων
(
πίνακας 4).
Η ΕΛΣΤΑΤ ευχαριστεί θερμά τους κατοίκους της Χώρας αλλά και όλους τους
εθνικούς και τοπικούς φορείς οι οποίοι συνέβαλαν με κάθε τρόπο στην επιτυχή
διεξαγωγή και ολοκλήρωση της Απογραφής Πληθυσμού
Κατοικιών 2011.
Πληροφορίες
:
Ομάδα Έργου Απογραφής
Τηλέφωνο
Fax : 213 135 2948
: 213 135 2169, 2151, 2170, 2171
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου