Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Μπόνους 35.000 € για τη δημιουργία κάμπινγκ-Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους αλλά και νέους επιχειρηματίες

Ολες οι εκτιμήσεις των ειδικών συγκλίνουν στο γεγονός της αναθέρμανσης της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα, καθώς και σε χαμηλού, αλλά ποιοτικού κόστους επενδύσεις στον χώρο
Κάμπινγκ με χρηματοδότηση έως και 35.000 ευρώ μπορούν να ανοίξουν άνεργοι, βρίσκοντας επαγγελματική διέξοδο στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο του τουρισμού. Αντίστοιχη ενίσχυση μπορούν να λάβουν και όσοι νέοι έχουν ήδη δημιουργήσει τέτοια επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου 2011. Ολες οι εκτιμήσεις των ειδικών συγκλίνουν στο γεγονός της αναθέρμανσης της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα, καθώς και σε χαμηλού, αλλά ποιοτικού κόστους επενδύσεις στον χώρο.Ολες οι εκτιμήσεις των ειδικών συγκλίνουν στο γεγονός της αναθέρμανσης της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα, καθώς και σε χαμηλού, αλλά ποιοτικού κόστους επενδύσεις στον χώρο
Η οικονομική ύφεση αναμένεται να στρέψει πολλούς πολίτες, και μάλιστα και τους Ελληνες, σε φθηνές διακοπές και τέτοιες είναι εκείνες σε κάμπινγκ.
Μπόνους έχουν, βέβαια, όσοι διαθέτουν δική τους έκταση σε παραθεριστικό μέρος, καθώς έτσι δεν θα χρειαστεί να δαπανήσουν ή να δανειστούν χρήματα για την αγορά γης. Μέσα από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ οι σχετικές επιλέξιμες δραστηριότητες είναι: Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα.
Το πρόγραμμα που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι ενδιαφερόμενοι είναι το «Σχέδιο Στήριξης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (σε φάση start-up)». Απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν επιχείρηση μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 και σε ανέργους που σκοπεύουν να δημιουργήσουν τώρα τη δική τους επιχείρηση. Η δράση έχει ποσοστό χρηματοδότησης 100% και επιλέξιμες δαπάνες προς χρηματοδότηση είναι το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.λπ.), δαπάνες για σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, για κατάρτιση, για αγορά εξοπλισμού και πρώτων υλών, δαπάνες για την ίδρυση της επιχείρησης, την απόσβεση παγίων κ.ά.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του κάθε σχεδίου κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 ευρώ. Η δράση χρηματοδοτεί επιπλέον τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας με ποσό 15.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η θέση εργασίας θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες. Συνεπώς, όσοι προχωρήσουν και σε μία πρόσληψη, τότε το ποσό ενίσχυσης ανεβαίνει στα 35.000 ευρώ. Το πρόγραμμα, με τις επιλέξιμες χρηματοδοτήσεις που προβλέπει, καλύπτει ένα από τα σημαντικότερα κόστη για την έναρξη μιας επιχείρησης.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει:
  • Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας).
  • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
  • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή το 18ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Οσον αφορά στο 64ο έτος, μετά τη συμπλήρωσή του (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν έως τις 17 Φεβρουαρίου 2012, οπότε και ξεκινά η αξιολόγηση των αιτήσεων για άμεση εκταμίευση.
Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται
Το λειτουργικό κόστος των νέων επιχειρήσεων καλύπτουν οι ενισχύσεις του προγράμματος. Για κάθε δαπάνη υπάρχει ξεχωριστό ποσοστό ή ποσό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου.
Οι επιλέξιμες, λοιπόν, δαπάνες είναι:
1. Τα ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου (θα απαιτηθεί εν ισχύ μισθωτήριο). Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης στον συνολικό προϋπολογισμό είναι 50%.
2. Οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες ηλεκτρικού, ύδρευσης, θέρμανσης, τηλεφωνίας - διαδικτύου κ.λπ. Η συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να επιδοτηθεί κατά 40%.
3. Οι δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης. Σε αυτή την κατηγορία είναι οι αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης (π.χ. εγγραφή σε επιμελητήρια, έναρξη στην εφορία κ.λπ.). Το ανώτατο ποσοστό χρηματοδότησης είναι 10% στον συνολικό προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου.
4. Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες νομικής και λογιστικής υποστήριξης, απαιτείται σχετική σύμβαση κατατεθειμένη και θεωρημένη από τη αρμόδια Δ.Ο.Υ. Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης στον συνολικό προϋπολογισμό είναι 10%.
5. Οι δαπάνες σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου είναι 5%. Περιλαμβάνει την αμοιβή για τη σύνταξη και υποβολή του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου. Απαιτείται σχετική σύμβαση κατατεθειμένη και θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
6. Οι δαπάνες κατάρτισης μπορούν να ενισχυθούν το πολύ στο 20%.
Αφορά συμμετοχή εργαζομένου ή εργαζομένων ή επιχειρηματία σε προγράμματα κατάρτισης που πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης και αφορούν αντικείμενο σχετικό με τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Η ενέργεια αποδεικνύεται με την προσκόμιση της βεβαίωσης κατάρτισης.
7. Οι αποσβέσεις παγίων. Περιλαμβάνει αποσβέσεις εξοπλισμού που δεν έχει επιχορηγηθεί από το παρόν πρόγραμμα. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου είναι 5%.
8. Οι δαπάνες αγοράς εξοπλισμού, πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου είναι 10%. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αγορά πάγιου εξοπλισμού και προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων.
9. Το μισθολογικό κόστος 12 μηνών για νέα θέση εργασίας. Το μέγιστο ποσό στον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου είναι 15.000 ευρώ. Περιλαμβάνει δαπάνες μισθοδοσίας 12 μηνών (μεικτές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές) του νέου εργαζομένου της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.
Πού θα απευθυνθώ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.antagonistikotita.gr/
Διεύθυνση Μεσογείων 56, Αθήνα, 115 27
Τηλ.: 210 7450800. Φαξ: 210 7473666
Γραφείο Πληροφόρησης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»
Τηλ.: 8011136300 infoepan@mou.gr
Ιστοσελίδα δημοσίευσης http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=213
Ενδιάμεσος Φορέας ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)
Διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 113, Αθήνα, 115 26
Τηλ.: 210 6985210. Φαξ 210 6916468
E-mail διεύθυνση: info@efepae.gr
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ
http://www.ethnos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου