Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Η Απάντηση του περιφερειάρχη στην ερώτηση του Γ. Καλούδη για τις απευθείας αναθέσεις έργων σε Λευκάδα και Κέρκυρα .


 

Η απάντηση του Περιφερειάρχη
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εκτέλεσης των δημοσίων έργων και ειδικότερα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008 η εκτέλεση ενός έργου με απ’ ευθείας ανάθεση αποτελεί μια εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις που καθορίζονται ακριβώς, όπως π.χ. σε περιπτώσεις θεομηνίας, σοβαρού επικείμενου κινδύνου, μοναδικότητας κατασκευαστή κ.λπ.
Μεταξύ αυτών των προϋποθέσεων περιλαμβάνεται και η περίπτωση όταν ο προϋπολογισμός του προς εκτέλεση έργου είναι μέχρι 24.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η περίπτωση αυτή επομένως είναι δυνατή να εφαρμοστεί αρκούντος
του ορίου του προϋπολογισμού, με την επισήμανση όμως το προς εκτέλεση έργο με αυτόν τον προϋπολογισμό να μην αποτελεί προϊόν κατάτμησης ενός μεγαλύτερου έργου με το ίδιο φυσικό αντικείμενο.

Ποιες είναι οι αναθέσεις έργων
Με βάση τα παραπάνω έτυχαν εγκρίσεων από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή οι παρακάτω αναθέσεις έργων ανά Περιφερειακή Ενότητα.
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
1. Το έργο «Εργασίες επισκευών Δημοσίων κτιρίων Λευκάδας» προϋπ. 20.000,00 €.
Το έργο αφορά κατεπείγουσες εργασίες επισκευών (χρωμ/σμοί , αποκ/σεις τοιχοποιϊών & τοποθέτηση αντιολισθηρού δαπέδου στο Νοσοκομείο Λευκάδας & συγκεκριμένα σε ευαίσθητους υγιειονομικώς χώρους (υπόγειο εργαστηρίων ) για την αποφυγή μικροβίων μετά από έγγραφο αίτημα της Διοικήσεως του νοσοκομείου.
2. Το έργο «Επισκευή ΤΟΛ – όρχου Μηχ. Εξοπλισμού ΠΕ Λευκάδας» Προϋπ. 24.500,00 €.
Το έργο αφορά την κατασκευή Στεγάστρου στον περιβάλλοντα χώρο του όρχου του Μηχ. Εξοπλισμού της ΠΕ. Λευκάδας καθώς και την επισκευή της υπαρχούσης περιφράξεως λόγω συνεχών κλοπών και ζημιών που προκαλούνταν κατά καιρούς από αγνώστους.
3. Το έργο «Αποπεράτωση πεζοδρομίων Αγ. Νικήτα» προϋπ. 8.000,00 €.
Το έργο αφορά εργασίες αποπερατώσεως πεζοδρομίων στον οικισμό του Αγ. Νικήτα τα οποία είχαν ανατεθεί με διαγωνισμό στον αρχικό ανάδοχο & αποτελούν συνέχεια της αρχικής συμβάσεως δίχως παρέλευση τριετίας & δίχως υπέρβαση του 50% της αρχικής συμβάσεως (παραγρ. ε’ & στ’ του Άρθρου 28 του 3669/98).
Επ’ αυτού υπήρχε και έγγραφο αίτημα του Τοπ. Συμβουλίου Αγ. Νικήτα & του Συλλόγου επαγγελματιών Αγ. Νικήτα προς την Π.Ε. Λευκάδας.
4. Το έργο «Αποκ/ση προβλήτας Αλιευτικού καταφυγίου Βλυχού λόγω καθίζησης» προϋπ. 20.000,00 €.
Το έργο αυτό αφορούσε την αποκ/ση της ανωδομής της προβλήτας του ανωτέρω καταφυγίου η οποία είχε υποστεί καθίζηση με αποτέλεσμα να είναι απροσπέλαστη για πεζούς και οχήματα. Απ[οτελούσε χρόνιο αίτημα των τοπικών αλιέων.
5. Το έργο «καθαρισμός Ε.Ο. Αγ. Νικόλα – Λευκάδα» προϋπ. 15.000,00 €.
Το έργο αυτό αφορούσε καθαρισμό τάφρων επί της μοναδικής οδικής προσβάσεως ) Εθνικό Οδικό δίκτυο) προς την Νήσο Λευκάδα και έμενε ασυντήρητο για τουλάχιστον τρία έτη και εγκυμονούσε κινδύνους λόγω στενότητος και κακής ορατότητος..
6. Το έργο «καθαρισμός Δασικών δρόμων Ν. Λευκάδας» 10.000,00 €.
Το έργο αυτό εισήλθε στο Τεχν. Πρόγραμμα κατόπιν εγγράφων αιτημάτων της Πυρ/ης Υπηρεσίας Λευκάδος καθώς και της Δ/νσεως Δασών προκειμένου να συντηρηθούν Δασικοί δρόμοι ειδικά μετά την μεγάλη πυρκαϊά στην ευρύτερη περιοχή της Καρυά κατά το θέρος του 2010.
7. Το έργο «Εργασίες καθαρισμών καθέτου & οριζοντίας σημάνσεως Ε.Ο. δικτύου Π.Ε. Λευκάδος» προϋπ. 20.000,00 Ευρώ .
Το έργο αυτό αφορά εργασίες συντηρήσεων σε όλο το Ε.Ο. δίκτυο της Νήσου και ειδικά καθαρισμό και εγκατάσταση κατεστραμμένων πινακίδων κινδύνου και πληρ/κών για λόγους οδικής ασφάλειας.
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1. “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Ε.Κ.” προϋπολογισμού 4.500,00 € με ανάδοχο την εταιρεία Π. ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΣ – Γ. ΚΥΡΓΙΟΣ Ο.Ε. για την οποία εκκρεμεί η απόφαση ελέγχου νομιμότητας της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Το αντικείμενο του έργου αφορά την συντήρηση των ανελκυστήρων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
2. “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ” προϋπολογισμού 24.000,00 € με ανάδοχο τον ΜΙΑΡΗ ΜΙΧΑΗΛ για την οποία εκκρεμεί η απόφαση ελέγχου νομιμότητας της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση του πρασίνου που υπάρχει σε διαχωριστικές νησίδες σε τμήματα του οδικού δικτύου καθώς και τοπικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση βλαβών σε πεζοδρόμια, φρεάτια, κάγκελα προστασίας πεζών, πινακίδων κ.λπ.
3. “ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ” προϋπολογισμού 24.600,00 € με ανάδοχο την εταιρεία ΚΥΚΛΟΣ Ο.Ε. για την οποία εκκρεμεί η απόφαση ελέγχου νομιμότητας της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης οδοστρωμάτων με μηχανικά μέσα και υλικό που θα διατεθεί από την υπηρεσία κατόπιν διεξαγωγής διαγωνισμού για την προμήθειά του. Η εκτέλεση της εργολαβίας αυτής απαιτεί συνεργασία μεταξύ του αναδόχου και της υπηρεσίας.
4. “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΛΛΑ ΡΟΣΑ” προϋπολογισμού 10.000,00 € με ανάδοχο τον ΑΓΟΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για την οποία εκκρεμεί η υπογραφή σύμβασης.
Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών για την προστασία του κτιρίου (κλείσιμο παραθύρων, αποκατάσταση θύρας εισόδου, υποστηρίξεις κ.λπ.) και τον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου του με την υποχρέωση συντήρησής του.
5. “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΓΟΡΔΙΟΥ” προϋπολογισμού 15.000,00 € με ανάδοχο τον ΚΩΣΤΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΗ, το οποίο εκτελείται.
Η πίστωση του έργου αυτού διατέθηκε από το υπουργείο ως επιχορήγηση στην τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Νοεμβρίου του 2010. Η ανάθεση έγινε στον εργολάβο που χρησιμοποιήθηκε από τον Δήμο Αχιλλείων που προέβη τότε στον άμεσο καθαρισμό του ρέματος.
Από την Υπηρεσία αποσύρθηκαν οι εισηγήσεις προς την Οικονομική Επιτροπή για:
1.Το έργο “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ” προϋπολογισμού 24.600,00 €, επειδή το φυσικό αντικείμενο του θα αντιμετωπιστεί από την εργολαβία “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ” προϋπολογισμού 150.000,00 €, η οποία έχει ήδη δημοπρατηθεί
2. Καθώς και το έργο “ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΝΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” προϋπολογισμού 24.600,00 €, επειδή δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη οικοδομική άδεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου