Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΑΕΔ: Ανοίγει πίνακας υποψηφίων για 5μηνη εργασία-Υπουργική απόφαση για προκήρυξη σε έργα αυτεπιστασίας στους ΟΤΑ

ΟΑΕΔ: Ανοίγει πίνακας υποψηφίων για 5μηνη εργασία
Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου αναμένεται να δημοσιευτεί η προκήρυξη από τον ΟΑΕΔ για την κατάρτιση του πρώτου Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα ανέργων από τους οποίους θα επιλεγούν οι απασχολούμενοι στα προγράμματα αυτεπιστασίας στους ΟΤΑ. Η διαδικασία υπαγωγής των ανέργων στα προγράμματα θα είναι απλή και ευέλικτη αλλά με αντικειμενικά κριτήρια και μοριοδότηση, όπως προβλέπει το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης την οποία παρουσιάζει η «Εργασία».Την
επανεκκίνηση του προγράμματος αυτεπιστασίας ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα σε κοινή συνέντευξη Τύπου οι συναρμόδιοι υπουργοί Εσωτερικών Τ. Γιαννίτσης και Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης. Οπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Τ. Γιαννίτσης, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης μέχρι το καλοκαίρι θα μπορέσουν να απασχοληθούν στα προγράμματα αυτεπιστασίας περίπου 20.000 άνεργοι, ενώ μέχρι το 2014 ο αριθμός μπορεί να ξεπεράσει και τους 120.000.
Για το 2012 υπολογίζεται ότι θα απασχοληθούν περίπου 35.000 άνεργοι στις ειδικότητες: εργάτες γενικών καθηκόντων, ηλεκτρολόγοι, οδηγοί, οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές, σιδεράδες, υδραυλικοί και χειριστές μηχανημάτων. Οι απασχολούμενοι στα προγράμματα θα αμείβονται με 625 ευρώ «καθαρές» μηνιαίες αποδοχές, μέχρι 135 ημερομίσθια τον χρόνο και θα επιλέγονται με τη σειρά κατάταξης σε κυλιόμενο πίνακα του ΟΑΕΔ που θα λαμβάνουν έπειτα από μοριοδότηση.
Τα έργα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα είναι κυρίως: συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης, αποκατάσταση ΧΑΔΑ, δημιουργία μικρών και ευέλικτων φραγμάτων που συγκρατούν το νερό και εμπλουτίζουν τους υδροφόρους ορίζοντες, πρόληψη και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών (αποψίλωση, δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, αναδασώσεις), συντήρηση-επισκευή κοινωνικών υποδομών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, αθλητικά κέντρα), συντήρηση-επισκευή κοινόχρηστων χώρων (πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια) κ.ά.
ΟΑΕΔ: Ανοίγει πίνακας υποψηφίων για 5μηνη εργασία
Η διαδικασία βήμα βήμα
Εντός 15 ημερών αναμένεται να δημοσιοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ η προκήρυξη για τη σύνταξη του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Ανέργων, από τους οποίους θα γίνεται η επιλογή των απασχολούμενων. Για λόγους ευρύτερης δημοσιότητας, η πρόσκληση καταχωρίζεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και στους δικτυακούς τόπους του Ο.Α.Ε.Δ. και του Α.Σ.Ε.Π, καθώς και του «Διαύγεια».
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προσόντα πρόσληψης
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία προσλήψεων σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας έχουν μόνο οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ, ηλικίας από 18-65 ετών. Για τους υποψήφιους σε θέσεις ανειδίκευτου προσωπικού:
  • Δεν απαιτείται να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
  • Τα κωλύματα διορισμού που οφείλονται σε προηγούμενη εγκληματική δράση δεν ισχύουν για άτομα τα οποία έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.
Επανεγγραφή ανέργων στον Πίνακα Κατάταξης
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου ή λήξης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση των 135 ημερών ασφάλισης εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, ο άνεργος, προκειμένου να ζητήσει την επανεγγραφή του στον ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για να μπορεί να διατεθεί εκ νέου σε έργο φορέα της αρχικής του επιλογής μέχρι την συμπλήρωση των 135 ημερών ασφάλισης, προσκομίζει στο οικείο ΚΠΑ2 βεβαίωση του φορέα ή των φορέων πρόσληψης από την οποία να προκύπτει ο αριθμός των ημερών ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος.
Αιτήσεις
Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται προς τον Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr) αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Δυνατότητα υποβολής θα παρέχεται και μέσω των ΚΕΠ, καθώς και των υπηρεσιών των δήμων οι οποίες θα παραμένουν ανοιχτές και τα απογεύματα για να εξυπηρετήσουν το κοινό. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην πρόσκληση, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία προσλήψεων. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ρητά στην πρόσκληση. Υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.
Πώς θα γίνει η πρόσληψη
Στην ίδια πρόσκληση για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων ο υποψήφιος υποβάλλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής, στην οποία δηλώνει υποχρεωτικώς
  • Μία μόνο ειδικότητα από τις αναφερόμενες στην πρόσκληση
  • Τα κριτήρια που διαθέτει και αποδεικνύει, καθώς και
  • Μέχρι τρεις δήμους, κατά σειρά προτίμησης, στους οποίους επιθυμεί να προσληφθεί.
Εάν για την απόδειξη κριτηρίων απαιτείται σύμφωνα με την πρόσκληση η υποβολή συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων (προϋπηρεσία κτλ.) αυτά υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους στα ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως τα συγκεκριμένα κριτήρια δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων. Μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής παρέχεται στον υποψήφιο η δυνατότητα εκτύπωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης, στην οποία περιλαμβάνεται ο αριθμός της ηλεκτρονικής αίτησης και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.
Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων - δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών επιτρέπεται με νέες αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται, σε αντικατάσταση των προηγουμένων οι οποίες ακυρώνονται, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Για την κατάθεση των αιτήσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
  • Την κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ
  • Την αστυνομική ταυτότητα
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Κάρτα ανεργίας του/της συζύγου
  • Σε περίπτωση που απαιτούνται και άλλα δικαιολογητικά για την κατάληψη της θέσης π.χ. ορισμένος τίτλος σπουδών ή/και άδεια άσκησης επαγγέλματος, οι επιλεγέντες οφείλουν πριν από την έκδοση της απόφασης πρόσληψης από το αρμόδιο όργανο να προσκομίσουν στον δήμο τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Επιλογή προσωπικού
Η επιλογή του προσωπικού ανά ειδικότητα γίνεται μετά από ηλεκτρονικό αίτημα των ΟΤΑ προς την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ. στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο δήμος.
Το ηλεκτρονικό αίτημα του φορέα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ζητούμενες ειδικότητες, τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων, καθώς και την προβλεπόμενη διάρκεια απασχόλησης των ανέργων.
Η επιλογή πραγματοποιείται από τον οριστικό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων ανά ειδικότητα οι οποίοι έχουν δηλώσει ως προτίμηση τον συγκεκριμένο δήμο.
Προτάσσονται οι άνεργοι οι οποίοι δηλώνουν τον ΟΤΑ ως πρώτη προτίμηση, έπονται οι άνεργοι που τον δηλώνουν ως δεύτερη προτίμηση και ακολουθούν εκείνοι που τον δηλώνουν ως τρίτη προτίμηση.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες από το πρώτο κριτήριο της ανεργίας και αν αυτές συμπίπτουν, από το δεύτερο κριτήριο της ηλικίας κοκ.
Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία υποψήφιος με βάση την ημερομηνία γέννησής του. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης βάσει όλων των ανωτέρω κριτηρίων, αυτή καθορίζεται με δημόσια κλήρωση η οποία διενεργείται με ευθύνη του Προϊσταμένου του οικείου ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. ενημερώνει αυθημερόν το Α.Σ.Ε.Π. σχετικά με τους επιλεγέντες ανά ειδικότητα, φορέα πρόσληψης και διάρκεια απασχόλησης.
Ο δήμος υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη των επιλεγέντων εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του.
Το ΑΣΕΠ
Ο ΟΑΕΔ καταρτίζει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των ανέργων με βάση τη μοριοδότησή τους και κατόπιν αυτός αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ για τελική έγκριση μαζί με τις ενστάσεις που έχουν κατατεθεί. Το ΑΣΕΠ ελέγχει τις ενστάσεις και καταλήγει στον οριστικό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης από τον οποίο θα γίνει η τελική επιλογή των ανέργων.
ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ
http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23318&subid=2&pubid=63610564

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου